Liečebňa Sv. Františka

Prijatie pacienta

Postup pri žiadosti na hospitalizáciu

Prijatie pacienta je možné len na základe vyplneného

Návrhu na liečebný pobyt.

Návrh v príslušnej časti vyplní lekár - všeobecný alebo ambulantný lekár inej odbornosti alebo ošetrujúci lekár nemocničného zariadenia, v ktorom je pacient v čase podania Návrhu hospitalizovaný.  Dôkladne vyplnený Návrh slúži na zadefinovanie potrieb pacienta a umožňuje efektívny proces jeho prijatia do Liečebne. O konkrétnej forme potrebnej starostlivosti (LDCH - hospic - DOS) rozhoduje primár Liečebne. Preklad pacienta z iného oddelenia dohodne po doručení Návrhu primár Liečebne telefonicky s ošetrujúcim lekárom / primárom zariadenia, v ktorom je pacient primárne hospitalizovaný.

Návrh nemožno akceptovať, ak:

1. nie je vyznačená kontaktná osoba,

2. nie sú vyplnené potrebné údaje o zdravotnom stave pacienta,

3. nie sú zreteľné kódy na odtlačku pečiatky lekára, ktorý liečebný pobyt odporúča.

Návrh na liečebný pobyt je zaregistrovaný na recepcii Liečebne. O termíne prijatia informuje primár Liečebne kontaktnú osobu uvedenú na Návrhu.

Do DOS LsF sú prijímaní najmä pacienti po ukončení hospitalizácie v LDCH LsF, alebo pacienti vedení v geriatrickej ambulancii LsF.

Dĺžka hospitalizácie je u každého pacienta individuálna, podmienená zdravotným a funkčným stavom, ako aj liečebnými možnosťami a efektom liečby, a tak ju nemožno stanoviť vopred. Posúdenie potrebnej dĺžky hospitalizácie je v kompetencii primára Liečebne. Základný časový rozsah dĺžky hospitalizácie určujú ZP.

Indikáciou na hospitalizáciu v LDCh a hospici LsF

nie je potreba sociálnej starostlivosti.

Preklad pacienta z tzv. akútneho oddelenia dohodne telefonicky lekár zo zariadenia, v ktorom je pacient primárne hospitalizovaný, s primárom Liečebne až po doručení Návrhu do Liečebne. Následne je preklad pacienta potvrdený podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník MZSR z 15. januára 2008, čiastka 2, príloha: Žiadosť o súhlas na preloženie osoby zo zariadenia ústavnej starostlivosti do iného zariadenia ústavnej starostlivosti). 

Návrh na liečebný pobyt / Žiadosť o preklad

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.