Liečebňa Sv. Františka

Liečebný proces

Informácie o liečebnom procese pacienta: ošetrujúci lekári sú k dispozícii osobne / telefonicky: pondelok - piatok 14.00-15.00 hod.

Liečebňa sv. Františka poskytuje následnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, vrátane paliatívnej a hospicovej. Základom zdravotnej starostlivosti je odborný lekársky a ošetrovateľský proces, vyžadujúci komplexný tzv. holistický prístup, ktorý je zameraný nie na chorobu, ale na pacienta – človeka. Tento prístup akceptuje celistvosť jedinca a napĺňa potreby pacienta rovnako vo všetkých zložkách - fyzickej, psychickej, sociálnej aj spirituálnej. Tento prístup zahŕňa aj poskytovanie psychosociálnej podpory rodine a blízkym chorého.

liečebni dlhodobo chorých sú hospitalizovaní pacienti dospelého veku s jedným alebo viacerými chronickými ochoreniami, ako aj pacienti s následkami chronických alebo akútnych ochorení a úrazov, ako sú napr. poruchy hybnosti a sebaobsluhy, dekubity a iné chronické rany. Stav týchto pacientov už nevyžaduje diferenciálnu diagnostiku a intenzívnu liečbu, pretrváva však potreba dennej lekárskej či ošetrovateľskej intervencie a rehabilitácie. Základné diagnózy pacienta a možnosti liečby sú už zadefinované predchádzajúcou ambulantnou starostlivosťou  alebo hospitalizáciou na tzv. akútnych oddeleniach (najčastejšie geriatrické, interné, traumatologické, ortopedické a neurologické pracovisko).

Hospicová starostlivosť je paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s nevyliečiteľným progredujúcim ochorením a zomierajúcim.  Indikáciou na hospicovú starostlivosť je progredujúce a nevyliečiteľné ochorenie v terminálnom štádiu, ukončená diagnostika a tzv. kauzálna protinádorová či iná liečba. Pacient trpí vážnymi subjektívnymi i objektívnymi ťažkosťami, ktoré vyžadujú dennú lekársku a ošetrovateľskú intervenciu. Prognóza dožitia týchto pacientov je ohraničená,  zväčša nepresahuje 6 mesiacov.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na:

a) udržanie a zlepšenie kvality života,
b) pooperačné a post hospitalizačné obdobie,
c) predchádzanie zdravotným komplikáciám.

LsF sa o.i. špecializuje na liečbu dekubitov a iných chronických rán komplexným pristupom - prevenciou, lokálnym ošetrovaním a výživovou intervenciou. Poskytujeme starostlivosť pacientom v bdelej kóme, ich počet je obmedzený kapacitnými možnosťami.

Rehabilitácia je súčasťou liečby pacientov s poškodením pohybového aparátu či so zhoršením stavu kondície po akútnom ochorení. Cieľom je obnovenie čiastočnej alebo úplnej mobility a sebestačnosti, prevencia pádov a straty svalovej hmoty. LsF poskytuje fyzioterapeutickú edukáciu a rôzne rehabilitačné procedúry podľa individuálnych potrieb pacienta.

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou každodenného života v Liečebni - rôznou formou pomáhajú personálu, pacientom aj príbuzným.

Spirituálne potreby pacientov, ich príbuzných a blízkych sú v Liečebni sv. Františka napĺňané individuálne podľa želania a preferencie pacienta. Nepretržite sú k dispozícii priestory kaplnky, kde sa konajú aj bohoslužby.

Úhrady zo zdravotných poisťovní pokrývajú len časť nákladov vynaložených na komplexnú starostlivosť o pacienta v Liečebni. Z tohto dôvodu je nevyhnutné viaczdrojové financovanie pobytu pacienta v LDCh a v hospici LsF. Kvalitu starostlivosti sa darí dosiahnuť vďaka rôznym nepeňažným darom a finančným darom od príbuzných pacientov a od iných darcov, ako aj z 2 % daní.

Zdroje krytia nákladov v DOS: starostlivosť v DOS LsF nie je viazaná na zmluvy so zdravotnými poisťovňami, cena za samoplatcovský pobyt je 75,- eur na deň. Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky osobám, ktorým sa v Liečebni poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, sa zabezpečujú v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Do DOS LsF sú prijímaní najmä pacienti po ukončení hospitalizácie v LDCH LsF alebo pacienti vedení v geriatrickej ambulancii LsF.

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.