Liečebňa Sv. Františka

O nás

Neštátne zdravotnícke zariadenie Liečebňa svätého Františka v Bratislave pokračuje vo vyše 50 - ročnej tradícii poskytovania zdravotnej starostlivosti. Liečebňa sv. Františka sa špecializuje na zdravotnú starostlivosť pre pacientov s chronickými ochoreniami, s prechodnými alebo trvalými následkami akútnych inzultov, pre pacientov s nevyliečiteľnými a progredujúcimi ochoreniami, ako aj o umierajúcich pacientov.

Liečebňa sv. Františka je držiteľom certifikátu systému manažmentu riadenia kvality podľa noriem ISO 9001:2000 pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v liečebni dlhodobo chorých, v hospici, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v ambulancii v odbore geriatria, v ambulancii v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a v zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

V liečebni sú 3 typy lôžkových zdravotníckych zariadení - liečebňa dlhodobo chorých, dom ošetrovateľskej starostlivosti a hospicDom ošetrovateľskej starostlivosti je podľa Vestníka MZSR zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť. Náplň starostlivosti v liečebni dlhodobo chorých je daná Koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria, paliatívna starostlivosť v hospici je poskytovaná na základe Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti. Kvalita zdravotnej starostlivosti v Liečebni sv. Františka je postavená nielen na profesionalite a odbornosti, ale aj na empatickom prístupe v kontakte s pacientom aj s jeho blízkymi. 

Zdravotnícky tím LSF tvoria lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, fyzioteraputi a iní pracovníci, vrátane socioterapeuta a dobrovoľníkov.  V Liečebni pracujú lekári s odbornosťou geriatria, interná medicína, paliatívna medicína a FBLR. 

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.