Liečebňa Sv. Františka

Aktivity

Liečebno-pedagogická starostlivosť

je poradensko-terapeutickú starostlivosť, ktorá dopĺňa vysoko špecializovanú medicínsku, ošetrovateľskú a rehabilitačnústarostlivosť. Pomáha pacientovi orientovať sa v novej životnej situácii, porozumieť jej a zistiť, že sa nemusí danej situácii a veku pasívne podriadiť. Ukazuje možnosti ako rozvíjať svoje schopnosti narušené nepriaznivými okolnosťami. Liečebno-pedagogický prístup sa snaží prebúdzať záujem o rôzne aktivity, motivuje pacienta k objavovaniu hodnotového rámca, prijať náročné zmeny a tým zažívať zmysluplnosť, pokoj a vyrovnanosť. 

Ťažiskom prístupu je nadviazanie empatického, rešpektujúceho a akceptujúceho individuálneho terapeutického vzťahu
s pacientom, v ktorom prevažuje blízkosť, pochopenie a sprevádzanie pacienta v jeho ťažkej situácii. Liečebno-pedagogickú intervenciu realizujeme predovšetkým formou individuálnych stretnutí, ktoré podľa možností pacienta, dopĺňajú skupinové stretnutia. 

Našim cieľom je zohľadniť individuálnu situáciu, zdravotný stav, vek, záujmy, silné a slabé stránky pacienta, na základe ktorých volíme formy podpory a stimulácie. Formy podpory môžu prebiehať verbálne aj neverbálne prostredníctvom rôznych terapii ako ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, psychomotorická terapia, zdieľanie individuálnych spirituálnych potrieb, ďalej formou špecifických metód (pamäťový a kognitívny tréning, zmyslová aktivizácia a orofaciálny tréning na podporu rečových funkcií).

Našou snahou je poskytovať pacientom emocionálnu oporu, prijatie a lásku, ktoré sa pokúšajú priblížiť mu blízkosť domáceho prostredia, čo prináša pozitívne benefity nielen pacientovi, ale v nemalej miere aj jeho blízkym, pre ktorých sa situácia ich príbuzného stáva prijateľnejšou.

Zoznam

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.