Liečebňa Sv. Františka

Liečebný proces

Liečebňa sv. Františka poskytuje následnú a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, vrátane paliatívnej a hospicovej. Základom zdravotnej starostlivosti je odborný lekársky a ošetrovateľský proces, vyžadujúci komplexný tzv. holistický prístup, ktorý je zameraný nie na chorobu, ale na pacienta – človeka. Tento prístup akceptuje celistvosť jedinca a napĺňa potreby pacienta rovnako vo všetkých zložkách - fyzickej, psychickej, sociálnej aj spirituálnej. Tento prístup zahŕňa aj poskytovanie psychosociálnej podpory rodine a blízkym chorého.

liečebni dlhodobo chorých sú hospitalizovaní pacienti geriatrického aj mladšieho dospelého veku s jedným alebo viacerými chronickými ochoreniami, ako aj pacienti s následkami chronických alebo akútnych ochorení a úrazov, ako sú napr. poruchy hybnosti a sebaobsluhy, dekubity a iné chronické rany. Stav týchto pacientov už nevyžaduje diferenciálnu diagnostiku a intenzívnu liečbu, pretrváva však potreba dennej lekárskej či ošetrovateľskej intervencie a rehabilitácie. Základné diagnózy pacienta a možnosti liečby sú už zadefinované predchádzajúcou ambulantnou starostlivosťou  alebo hospitalizáciou na tzv. akútnych oddeleniach (najčastejšie geriatrické, interné, traumatologické, ortopedické a neurologické pracovisko).

Hospicová starostlivosť je paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom s nevyliečiteľným progredujúcim ochorením a zomierajúcim.  Indikáciou na hospicovú starostlivosť je progredujúce a nevyliečiteľné ochorenie v terminálnom štádiu, ukončená diagnostika a tzv. kauzálna protinádorová či iná liečba. Pacient trpí vážnymi subjektívnymi i objektívnymi ťažkosťami, ktoré vyžadujú dennú lekársku a ošetrovateľskú intervenciu. Prognóza dožitia týchto pacientov je ohraničená,  zväčša nepresahuje 6 mesiacov.

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v dome je poskytnúť osobe so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na:
a) udržanie a zlepšenie kvality života,
b) pooperačné a post hospitalizačné obdobie,
c) predchádzanie zdravotným komplikáciám.

LsF sa o.i. špecializuje na liečbu dekubitov a iných chronických rán komplexným pristupom - prevenciou, lokálnym ošetrovaním a výživovou intervenciou. Poskytujeme starostlivosť pacientom v bdelej kóme, ich počet je obmedzený kapacitnými možnosťami.

Rehabilitácia je súčasťou liečby pacientov s poškodením pohybového aparátu či so zhoršením stavu kondície po akútnom ochorení. Cieľom je obnovenie čiastočnej alebo úplnej mobility a sebestačnosti, prevencia pádov a straty svalovej hmoty. LsF poskytuje fyzioterapeutickú edukáciu a rôzne rehabilitačné procedúry podľa individuálnych potrieb pacienta.

Dobrovoľníci sú dôležitou súčasťou každodenného života v Liečebni - rôznou formou pomáhajú personálu, pacientom aj príbuzným.

Spirituálne potreby pacientov, ich príbuzných a blízkych sú v Liečebni sv. Františka napĺňané individuálne podľa želania a preferencie pacienta. Nepretržite sú k dispozícii priestory kaplnky, kde sa konajú aj bohoslužby.

Priemerné denné náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v LsF

Priemerné denné náklady na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v LDCh a hospici sú vo výške 106,- eur na pacienta. Úhrady zo zdravotných poisťovní pokrývajú len časť nákladov vynaložených na komplexnú starostlivosť o pacienta v Liečebni.

Zdroje krytia nákladov v LDCh LsF (1 pacient/deň):

60,4% zdravotné poisťovne   VšZP*: 64,- eur .. iné ZP**
min. 19,8% dary od pacientov a príbuzných min. 21,- eur
19,8% ostatné dary a príspevky z poukázaných 2% 21,- eur
      * pri bezdôvodnom skrátení hospitalizácie na vlastnú žiadosť pacienta pod 10 dní je úhrada od VšZP len 50%
      ** pohyblivá výška úhrady v závislosti od počtu dní hospitalizácie a obdobia hospitalizácie v roku

Zdroje krytia nákladov v hospici LsF (1 pacient/deň):

43,4% a menej zdravotné poisťovne   VšZP: 46,- eur / Dôvera a.s.: 42,- eur / Union 38,- eur
min. 23,6% dary od pacientov a príbuzných min. 25,- eur
33% ostatné dary a príspevky z poukázaných 2% z dane 35,- eur

Zdroje krytia nákladov v DOS: starostlivosť v Dome ošetrovateľskej starostlivosti LsF nie je viazaná na zmluvy so zdravotnými poisťovňami, cena za samoplatcovský pobyt je 50,- eur na deň. Lieky a špeciálne zdravotnícke pomôcky osobám, ktorým sa v dome poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, sa zabezpečujú v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Rehabilitácia nad rámec úhrady ZP: 50,- eur na pobyt.

Prevádzkové náklady Liečebne:

69% mzdové náklady
11% lieky a zdravotnícky materiál
8% strava pre pacientov
4% služby (pranie, opravy, administratíva)
5% energie (voda, plyn, elektrina)
3% ostatné náklady

Liečebňa sv. Františka má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami.